Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Pirin Sukuseura ry:n säännöt


1 § Yhdistyksen nimi on Pirin Sukuseura ry ja sen kotipaikka on Kauhavan kaupunki ja toimialueena koko maa. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään myös nimitystä sukuseura. 


2 § Yhdistyksen tarkoituksena on selvittää Pirin suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa, sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä. Yhdistys ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.


3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mahdollisuuksiensa mukaan

- järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
- suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa,
- kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,
- harjoittaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa,
- toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kyläyhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjo¬itettua omaisuutta sekä avustuksia, perustaa sukututkimus- ja muita rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.


4 § Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt, joka isän tai äidin puolelta polveutuu Alahärmän Pirin talon perustajasta Pentti Tyniuksenpoika Piristä tai tämän  puoliso. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka haluaa tukea sukuseuran tarkoitusta ja toimintaa.


5 § Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on sukuseuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään sukuseurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


6 § Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama vuosittain maksettava jäsenmaksu. Yhdistyksen jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.


7 § Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen sukukokoukseen saakka. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksasta yhteentoista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai muista yhdistyksen jäsenistä sihteerin ja yhdistykselle muut tarpeelliset toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan osoittaa useampiakin tehtäviä. Hallitus voi keskuudestaan asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.Yhdistyksen hallitus pitää sukuseuran jäsenluetteloa.


8 § Sukuseuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin.


9 § Sukuseuran tilikausi päättyy vuosittain 31.12. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen varsinaista sukukokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään yksi kuukausi ennen sukukokousta hallitukselle.


10 § Yhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään neljän vuoden välein hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana huhti-syyskuun kuluessa, ja on siitä ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on saatettu tiedoksi kirjeellä. Ylimääräisiin sukukokouksiin kutsutaan yhdistyksen jäsenet kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun yhdistyksen sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.


11 § Varsinaiselle sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Todetaan kokouksen laillisuus.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:
1. hyväksytään edellisen toimintakauden toimintakertomus,
2. hyväksytään edellisen toimintakauden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
3. vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle,
4. päätetään hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi,
6. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi,
7. päätetään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus,
8. päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.

Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12 § Yhdistyksen sukukokouksessa on yhtäläinen äänioikeus jokaisella yhdistyksen jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa kuluneen vuoden aikana mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen sukukokousta. Äänestys on avoin, ellei ole päätetty käyttää suljettua äänestystä. Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi yli puolet äänistä on annettu. Mikäli äänet menevät tasan, tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.


13 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Edellä mainittujen päätösten tekoon tarvitaan kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä varsinaisessa sukukokouksessa, jos sitä on kannattanut kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14 § Jos yhdistys purkautuu, on purkamisesta päättävässä sukukokouksessa päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla, taikka päätettävä yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta Härmä Seuralle tai sitä vastaavalle rekisteröidylle järjestölle.

 

Sukukokouksen Jyväskylässä 18. kesäkuuta 2016 hyväksymät säännöt